RESMİ KURUMLAR
İ L A N
T.C.
ZONGULDAK
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
UZLAŞTIRMA BÜROSU

01/11/2016Konu:  2017 Yılı Uzlaştırmacı Listesi İlanı


İLAN

    04.12.2004 tarihli ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253,254, 255 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 26.07.2007 tarih ve 26594 sayılı resmi gazetede yayınlanan " Ceza Muhakemesi Kanununa göre uzlaştırmanın Uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin 1. Ve 2. Maddesince 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile diğer kanunlarla uzlaşma kapsamında olduğu suçlar bakımından şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi arasında uzlaşma işlemlerinin yapılmasına ilişkin hükümleri kapsayarak, Uzlaştırmanın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 15. Maddesi gereğince hukuk öğrenimi görmüş, kişilerin aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde uzlaştırmacı olarak Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na 01/11/2016–30/11/2016 tarihleri arasında başvurmaları gerekmektedir.

   

BAŞVURU ŞARTLARI

    1-a) Üniversitelerin hukuk fakültelerinden veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en öz dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,
b) Hukuk dalında yüksek lisans yada doktora yapmış bulunmak,
c) Baroya kayıtlı avukat olmamak
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ; 26/09/2004 tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş yada paraya çevrilmiş olsa bile kesinleşmiş bir kararla veya Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçların ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakcılık, vergi kaçakçılığı, gerçeke aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmak,

    2-Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacılar, Ağır ceza merkezi Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından belirlenen listeye kayıtlı olanla arasından seçilirler. Bu listeye kayıtlı olan uzlaştırmacılar sadece kayıtlı bulundukları il sınırları içerisinde değil ülke çapında görev yapabilirler.

    3-Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, Ceza Muhakemesinde uzlaştırmacı olarak görev almak amacıyla listeye kaydolmak için her yılın Kasım ayının sonuna kadar Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeyle başvurur.

    4- İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesine;
    a) Nüfus cüzdan örneği,
    b) T.C kimlik numarası,
    c) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği
    ç) Adli sicil kaydı
    d) İki adet vesikalık fotoğraf,
    e) Bu yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak eğitimlere katılacağını beyan eden dilekçesi,
    f) Çalışıyor ise çalıştığı kurum kimlik fotokopisi eklenir.

    5-Başvuranların talepleri kaydedilerek Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılığınca başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde değerlendirilir.

    6-Başvuranın birinci fıkradaki şartları taşımaması veya dördüncü fıkrada belirtilen belgelerin eksik olması helinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebli olunur.

    7- Talepleri uygun görülenlerin adı soyadları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, oluşturulan liste her yıl Ocak ayı içerisinde en az yedi gün süre ile adliyede herkesin görebileceği bir yere asılır.

    8- Liste, ayrıca yazılı ve elektronik ortamda hazırlanarak her yılın Ocak ayının sonuna kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Daireisne Başkanlığına gönderilir. Gönderilen listeler bu birim tarafından yayımlanır.

    9- Listede yer alan uzlaştırmacının;
    a) Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi,
    b) Bu yönetmelikte belirlenen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
    c) Listeden çıkarılmayı talep etmesi, 
    ç)Uzlaştırmacılıkla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması,
    d) Bu yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca yapılan eğitimlere katılmaması, durumunda listeden çıkartılır.

    10- Listeden çıkarılmasına ilişkin karar ilgiliye tebliğ edilir ve ayrıca yedinci ve sekizinci fıkralarda belirtilen yerlere gönderilir. 

   

   


Ahmet YIKILMAZ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcı Vekili 

PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.