RESMİ KURUMLAR
NİHAİ BAŞARI LİSTELERİ
T.C.
ZONGULDAK
ADLÎ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

20/05/2016Sayı :  2016/1656NİHAİ BAŞARI LİSTELERİ

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Personel Alımı Sınav İlanı gereğince; Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru,Ceza İnfaz Kurumu Katipliği, Sağlık Memurluğu ve Bilgisayar Teknisyenliği nihai başarı listeleri;

   

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Başarı Listesi

Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katibi Nihai Başarı Listesi

Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyenliği Nihai Başarı Listesi

Sözleşmeli Sağlık Memurluğu Nihai Başarı Listesi


SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU, CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ, SAĞLIK MEMURLUĞU VE BİLGİSAYAR TEKNİSYENLİĞİ SÖZLÜ SINAVINI KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU

    Adalet Komisyonu Başkanlığımızca 16-17-18-20 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru (60) Ceza İnfaz Kurumu Katipliği (3) Sağlık Memurluğu (3) ve Bilgisayar Teknisyenliği (1) sözlü sınavlarında NİHAİ BAŞARI LİSTESİNDE ismi bulunan BAŞARILI adayların aşağıda belirtilen evrakları tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Adalet Komisyonu Başkanlığımıza vermeleri/göndermeleri gerektiği,

    Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmadığı veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmediği taktirde atamasının yapılmayacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

   

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1)Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

2) İki adet vesikalık fotoğraf,

3) Mal bildirimi,

4) Sınav sonuç belgesinin (KPSS) aslı veya bilgisayar çıktısı ya da sınav birimince onaylı örneği vermeleri gerekir,

5) Askerlik durum belgesi,

6) Nüfus kayıt örneği,

7) Eş durum belgesi,

8) Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe, Dilekçe Örneği

9) Adli ve arşiv sicil kaydı

10) Sertifika, Kurs Bitirme Belgesi (Katipler yönünden)

11) Sağlık Kurulu Raporu; Sağlık Kurulu Raporu Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınmalıdır,

    *Sağlık Kurulu Raporunda mutlaka “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına” ilişkin hususların yazılması,

    *Sağlık Kurulu Raporunda bilhassa psikiyatri uzmanının imza ve kaşesinin mutlaka bulunması gerekmektedir,


İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
PROJELER
T.C. Adalet Bakanlığı Zonguldak Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.